Решение № 197

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

    По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-90/25.07.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. решения №№ 57 по протокол № 7 от 22.02.2016г. и 152 по протокол № 10 от 26.05.2016 г. - и двете на ОбС Горна Малина, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, трима отсъстват: Величка Ангелова Ангелова, Кирил Атанасов Николов и Димитър Николов Нарлийски, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 197

       Допълва свое решение № 57 по протокол № 7 от 22.02.2016 г., актуализирано с решение № 152 по протокол № 10 от 26.05.2016 г., като на стр. 2-ра след ред трети отгоре надолу: обект „Закупуване на самосвал“, включва  нов обект: „Закупуване на парков трактор“, дейност 619, параграф 52-04, източник на финансиране – продажби по чл. 127 ЗПФ за сметка на намаляване на сумата с 6 000 лв. с ДДС за обект: “Изграждане на допълнителен водопровод с. Белопопци - с. Байлово“. 

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

 

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини