Решение № 196

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-76/20.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Даниел Георгиев и Кирил Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 196

 1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Саранци, Община Горна Малина като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

 

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

1

002001

Нива

Гечери баба

IV

0,865

25,00

21,63 лв.

1916

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

IV

199

2

002011

Нива

Гечери баба

IV

0,356

25,00

8,90 лв.

1926

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

9

3

002012

Нива

Гечери баба

X

2,048

19,00

123,29 лв.

1925

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

8

IV

3,375

25,00

4

002030

Нива

Гечери баба

X

27,996

19,00

531,92 лв.

1917

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

IV

200

5

029003

Нива

Върха

IV

1,799

25,00

44,98 лв.

1919

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

2

6

029011

Нива

Върха

IV

2,908

25,00

72,70 лв.

1923

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

6

7

036042

Нива

Валога

IV

3,800

25,00

95,00 лв.

1922

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

5

8

037081

Нива

Къра

III

0,885

25,00

22,13 лв.

1921

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

4

9

045041

Нива

Гарван

IV

1,199

25,00

29,98 лв.

1912

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

IV

194

10

047025

Нива

Потока

IV

0,983

25,00

24,58 лв.

1913

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

IV

195

11

049010

Нива

Под гарата

IV

1,458

25,00

36,45 лв.

1924

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

7

12

049012

Нива

Под гарата

IV

0,155

25,00

3,88 лв.

1918

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

1

13

050001

Нива

Чекански път

IV

0,435

25,00

10,88 лв.

1914

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

IV

196

14

050002

Нива

Чекански път

IV

0,829

25,00

20,73 лв.

1915

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

IV

198

15

050011

Нива

Чекански път

IV

0,359

25,00

8,98 лв.

2000

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

199

16

050012

Нива

Чекански път

IV

0,210

25,00

5,25 лв.

1920

31.03.2014 г.

09.04.2014 г.

V

3

Общо:

49,660

 

1 061,28 лв.

 

 

 

 

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

 

2. Определя срок на договора – 3 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини