Решение № 195

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-77/21.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 вр. чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват – Даниел Георгиев и Кирил Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 195

 Обявява за частна общинска собственост УПИ VI – „За озеленяване“, кв. 83 по регулационния план на Промишлена зона – Горна Малина, с площ от 3 500 кв.м, незастроен, актуван с акт № 793/05.08.2004 г., вписан в книгите за вписване от 02.02.2007г., том I, № 145, вх.рег.№ 256.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ………………………..г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини