Решение № 194

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-78/21.06.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, вр. чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост,  с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Даниел Георгиев и Кирил Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 194

 Обявява за частна общинска собстеност имотите по плана на „Индустриална зона“ в местността „Друма“, землището на с. Долна Малина, община Горна Малина, цитирани в актове за публична общинска собственост, както следва:

1. УПИ I – 78 в кв.2, с площ от 10 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1297/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 49.

2. УПИ II – 78 в кв.2, с площ от 10 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1298/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 50.

3. УПИ III – 78 в кв.2, с площ от 13 510 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1299/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 51.

4. УПИ IV – 78 в кв.2, с площ от 10 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1300/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 53.

5. УПИ V – 78 в кв.2, с площ от 10 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1301/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 54.

6. УПИ I – 78 в кв.3, с площ от 10 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1302/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 55.

7. УПИ II – 78 в кв.3, с площ от 13 280 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1303/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 56.

8. УПИ III – 78 в кв.3, с площ от 15 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1304/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 52.

9. УПИ IV – 78 в кв.3, с площ от 15 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1305/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 57.

10. УПИ V – 78 в кв.3, с площ от 10 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1306/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 58.

11. УПИ VI – 78 в кв.3, с площ от 10 000 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1307/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 59.

12. УПИ I в кв.4, с площ от 5 350 кв.м, незастроен, актуван с акт № 1308/15.03.2010г., вписан в книгите за вписване от 06.04.2010г., том II, № 60.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини