Решение № 193

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-79/21.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8  от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 3-ма отсъстват – Даниел Георгиев, Димитър Нарлийски и Кирил Николов, Общинският съвет прие

  РЕШЕНИЕ № 193

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Гайтанево, Община Горна Малина като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

 

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

1

005036

Нива

Китката

VI

1,001

22,00

22,02 лв.

1979

08.04.2014 г.

23.04.2014 г.

V

97

2

006145

Нива

Горно поле

IV

8,200

25,00

205,00 лв.

1964

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

188

3

006209

Нива

Горно поле

IV

25,277

25,00

631,93 лв.

1965

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

189

4

009002

Нива

Сивляка

VI

16,997

22,00

373,93 лв.

1966

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

191

5

010004

Нива

Под могилите

IV

1,799

25,00

44,98 лв.

1963

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

186

6

011046

Нива

Крушака

IV

2,806

25,00

70,15 лв.

1969

08.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

6

7

011129

Нива

Крушака

IV

0,500

25,00

12,50 лв.

1968

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

192

8

018050

Нива

Над камика

IV

28,095

25,00

702,38 лв.

1977

08.04.2014 г.

23.04.2014 г.

V

95

9

019060

Нива

Русоляка

VII

2,642

22,00

58,12 лв.

1958

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

178

10

019080

Нива

Русоляка

IV

12,801

25,00

320,03 лв.

1959

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

180

11

020010

Нива

Кайрака

VII

1,475

22,00

32,45 лв.

1981

08.04.2014 г.

23.04.2014 г.

V

99

12

020024

Нива

Кайрака

VII

1,004

22,00

22,09 лв.

1982

08.04.2014 г.

23.04.2014 г.

V

102

13

021083

Нива

Под кайрака

III

1,102

25,00

27,55 лв.

1984

08.04.2014 г.

28.04.2014 г.

V

130

14

024007

Нива

Равнището

V

14,956

22,00

329,03 лв.

1960

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

181

15

024011

Нива

Равнището

V

22,983

22,00

505,63 лв.

1961

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

183

16

024097

Нива

Равнището

V

5,500

22,00

121,00 лв.

1962

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

185

17

027029

Нива

Совата

IV

0,200

25,00

5,00 лв.

1989

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

 V

178

18

043044

Нива

Белата гнила

VII

10,000

22,00

220,00 лв.

1971

08.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

8

19

043045

Нива

Белата гнила

VII

15,050

22,00

331,10 лв.

1980

08.04.2014 г.

23.04.2014 г.

V

96

20

056005

Нива

Бърдото

IX

4,119

19,00

294,63 лв.

1999

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

198

VIII

11,388

19,00

21

056049

Нива

Бърдото

IX

3,799

19,00

428,96 лв.

1993

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

190

VIII

18,778

19,00

22

057001

Нива

Спасова могила

IX

4,199

19,00

958,08 лв.

1995

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

194

VIII

46,226

19,00

23

057014

Нива

Спасова могила

IX

3,180

19,00

337,84 лв.

1996

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

195

VIII

14,601

19,00

24

066033

Нива

Буцата

VII

13,914

22,00

306,11 лв.

1970

08.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

7

25

069004

Нива

Бърдото

VIII

19,252

19,00

402,62 лв.

1998

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

197

VII

1,674

22,00

26

073078

Нива

Пладнището

IX

48,645

19,00

1 131,45 лв.

1994

08.04.2014 г.

29.07.2014 г.

V

193

VII

9,418

22,00

27

091004

Нива

Сърта

IV

5,002

25,00

125,05 лв.

1986

08.04.2014 г.

28.04.2014 г.

V

132

28

091091

Нива

Сърта

IV

3,303

25,00

82,58 лв.

1987

08.04.2014 г.

29.04.2014 г.

V

174

29

091092

Нива

Сърта

IV

4,997

25,00

124,93 лв.

1985

08.04.2014 г.

28.04.2014 г.

V

131

30

092001

Нива

Мало село

IV

31,530

25,00

788,25 лв.

1972

08.04.2014 г.

15.04.2014 г.

V

57

31

092007

Нива

Мало село

IV

1,109

25,00

27,73 лв.

1975

08.04.2014 г.

23.04.2014 г.

V

93

32

092011

Нива

Мало село

IV

8,457

25,00

211,43 лв.

1973

08.04.2014 г.

15.04.2014 г.

V

58

Общо:

425,979

 

9 254,55 лв.

 

 

 

 

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

 

2. Определя срок на договора – 3 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини