Решение № 192

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 58.00-32/1/21.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, вр. чл. 7, ал. 3  от Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 1 вр.§ 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 3-ма отсъстват – Даниел Георгиев, Димитър Нарлийски, Кирил Николов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 192

         Отлага за следващо заседание разглеждането на предложението за възстановяване на наследниците на наследниците на Стоян Атанасов Ранчовски поземлен имот № 088079 с начин на трайно ползване “Нива“ с площ от 0.874 дка, находящ се в местността „Ракитата“ в землището на с. Макоцево, Община Горна Малина, получен при геодезическо заснемане от имот № 088005 с площ от 1.516 дка, собственост на Община Горна Малина, придобит с прехвърляне на собствеността на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) с протоколно решение № 2/11.12.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 ЗСПЗЗ и заповед № 623/16.12.2008 г. на Директора на ОД „З“ София област.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини