Решение № 190

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-80/21.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските зими, чл. 45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един не отсъства – Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 190

I. Изменя т. 3 на свое решение № 21 по протокол № 5 от 29.12.2015 г. като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

3.1. За имот № 040050 – 18,25 лв.

Цената е формирана по следната формула: 0,730 дка площ х 25,00 лв. за „Нива“ III-та категория = 18,25 лв.;

3.2. За имот № 040040 – 88,04 лв.

Цената е формирана по следната формула 4,002 дка площ х 22,00 лв. за „Нива“ VI-та категория = 88,04 лв.;

3.3. За имот № 040036 – 19,14 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0,870 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 19,14 лв.;

3.4. За имот № 040016 – 76,54 лв. 

Цената е формирана по следната формула 3,479 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 76,54 лв.;

3.5. За имот № 036064 – 10,82 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0,492 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 10,82 лв.;

3.6. За имот № 036061 – 31,48 лв.

Цената е формирана по следната формула 1,431 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 31,48 лв.;

3.7. За имот № 036051 – 40,79 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1,854 дка площ х 22,00 лв. за нива VI-та категория = 40,79 лв.;

3.8. За имот № 036033 – 30,05 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1,366 дка площ х 22,00 лв. за нива VI-та категория = 30,05 лв.;

3.9. За имот № 036030 – 20,95 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,500 дка площ х 22,00 лв. за нива VI – та категория + 0,398 дка x 25,00 лв. за нива III-та категория = 11,00 + 9,95 = 20,95 лв.;

3.10. За имот № 035053 – 16,82 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,763 дка площ х 22,00 лв. за нива VI – та категория + 0,001 дка x 25,00 лв. за нива III-та категория = 16,79 + 0,03 = 16,82 лв.;

3.11. За имот № 036024 – 47,92 лв.

Цената е формирана по следната формула 2,178 дка площ х 22,00 лв. за нива VI-та категория = 47,92 лв.;

3.12. За имот № 035049 – 16,13 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,645 дка площ х 25,00 лв. за нива III-та категория = 16,13 лв.;

3.13. За имот № 035048 – 58,48 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,508 дка площ х 22,00 лв. за нива VI – та категория + 1,892 дка x 25,00 лв. за нива III-та категория = 11,18 + 47,30 = 58,48 лв.;

3.14. За имот № 035044 – 17,12 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,778 дка площ х 22,00 лв. за нива VI-та категория = 17,12 лв.;

3.15. За имот № 035036 – 33,46 лв.

Цената е формирана по следната формула 1,521 дка площ х 22,00 лв. за нива VI-та категория = 33,46 лв.;

3.16.За имот № 035033 – 15,69 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,713 дка площ х 22,00 лв. за нива VI-та категория = 15,69 лв.;

3.17.За имот № 035016 – 10,88 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,435 дка площ х 25,00 лв. за нива VI -та категория = 10,88 лв.;

3.18. За имот № 034018 – 10.68 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,340 дка площ х 22,00 лв. за нива VI – та категория + 0,128 дка x 25,00 лв. за нива III-та категория = 7,48 + 3,20 = 10,68 лв.;

3.19. За имот № 032051 – 13,30 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,700 дка площ х 19,00 лв. за нива X -та категория = 13,30 лв.;

3.20. За имот № 028011 – 19,02 лв.

Цената е формирана по следната формула 1,001 дка площ х 19,00 лв. за нива X-та категория = 19,02 лв.

3.21. За имот № 028004 – 113,75 лв. 

Цената е формирана по следната формула 5,987 дка площ х 19,00 лв. за нива X -та категория = 113,75 лв.;

3.22. За имот № 022026 – 17,36 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0,789 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 17,36 лв.;

3.23. За имот № 022015 – 9,66 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0,439 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 9,66 лв.;

3.24. За имот № 022011 – 39,24 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,686 дка площ х 22,00 лв. за нива VI – та категория + 0,966 дка x 25,00 лв. за нива III-та категория = 15,09 + 24,15 = 39,24 лв.;

3.25. За имот № 020010 – 14,32 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0,263 дка площ х 22,00 лв. за нива VI – та категория + 0,341 дка x 25,00 лв. за нива III-та категория = 5,79 + 8,53 = 14,32 лв.;

3.26. За имот № 018010 – 73,52 лв. 

Цената е формирана по следната формула 3,342 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 73,52 лв.

3.27. За имот № 018006 – 41,27 лв.

Цената е формирана по следната формула 1,876 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 41,27 лв.

3.28. За имот № 017024 – 56,12 лв.

Цената е формирана по следната формула 2,551 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 56,12 лв.

3.29. За имот № 017013 – 15,31 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,696 дка площ х 22,00 лв. за нива VI -та категория = 15,31 лв.;

3.30. За имот № 009050 – 9,92 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,522 дка площ х 19,00 лв. за нива X - та категория = 9,92 лв.;

3.31. За имот № 009048 – 28,63 лв.

Цената е формирана по следната формула 1,507 дка площ х 19,00 лв. за нива X - та категория = 28,63 лв.;

3.32. За имот № 009045 – 12.62 лв.

Цената е формирана по следната формула 0,664 дка площ х 19,00 лв. за нива X - та категория = 12,62 лв.;

3.33. За имот № 009043 – 19,00 лв.

Цената е формирана по следната формула 1,000 дка площ х 19,00 лв. за нива X - та категория = 19,00 лв.

Обща площ: 48,354 дка.

Обща начална наемна цена: 1046,28 лв.

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

II. Потвърждава постановеното в остaналата му част.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини