Решение № 189

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 91.00-33/1/18.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 и ал. 10 и чл. 14, ал. 7, вр. ал. 2 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за народните читалища, чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина и Решение № 96 по протокол № 8 от 25.03.2016 г. на ОбС Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се – 1 (Димитър Николов Нарлийски), 1 отсъства – Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 189

 1. Да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 10 години на Народно читалаще „Просвета-1918“ с.Макоцев, община Горна Малина с ЕИК: 175464557 следните имоти:

- Зала със застроена площ от 30.00 кв.м, намираща се на етаж 1, в която се помещава в момента библиотечния фонд на читалището при начална месечна цена в размер на27.00лв.;

          - Зала със застроена площ от 30.00 кв.м, намираща се на етаж 2 в кметството на село Макоцево (до канцеларията на кмета), за репетиции на танцовия състав "Опорска река" и за други културни и спортни дейности на читалището при начална месечна цена в размер на 27.00лв.;

         - Масивна сграда със застроена площ от 45.00 кв.м – склад, находящ се в двора на кметството (бивш банцик) при начална месечна цена в размер на 35.10лв., в която след ремонт да се подреди етнографска сбирка, находяща се в УПИ V – кметство, поща и компл. админ. обслужване, кв. 16 по регулационния план на с. Макоцево – съгласно акт за публична общинска собственост №395/04.04.2001 г., вписан в книгите за вписване от 19.06.2008г., томVII, №73 при Агенция по вписвания – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договор за наем при наемна цена на месец в размер на 89.10лв. /библиотека -27лв., зала за танци-27лв., етнографска сбирка-35.10лв./, съгласно тарифата на Общински съвет Горна Малина, приета с Решение № 36, по протокол № 3 от 22.12.2011г.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

х

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………………..г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини