Решение № 187

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 06.00-74/3/24.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 45, ал. 9, предложение първо и чл. 27, ал. 3 - 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 и ал. 10, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 187

      Отменя изцяло свое решение № 132 по протокол № 9/27.04.2016 г.  и вместо него постановява:

      Актуализира програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г. като в списъка на имоти – общинска собственост, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2016 г. включва собствения на община Горна Малина имот, част от имот – публична общинска собственост, съставляващ лекарски кабинет с площ от 35.00 кв. м, заедно с ½ чакалня, манипулационна и санитарен възел, находящи се в сградата на „Здравна служба“ с. Горна Малина, с акт за публична общинска собственост № 32/08.10.1998 г.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини