Решение № 184

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.А-73/2/27.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 184

             Одобрява проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване кабелна линия 20 kV на ПИ № 038016 - устройствена зона „Жм“, м. „Лиската“ в землището на с. Макоцево, община Горна Малина, със следните устройствени параметри:

-         Устройствена зона: Жм /жилищна зона с малка височина/

-         Етажност/височина: макс.3 етажа /Н до 10м.

-         Плътност на застрояване: 40%

-         Коефициент на интензивност на застрояването: 1.0

-         Минимална озеленена площ: 60%

-         Начин на застрояване: свободно.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ……………………

Връща

Новини