Решение № 182

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-83/27.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направените предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 182

 1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

 

1.1. За землището на с. Байлово:

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

1

009049

Нива

Берова дупка

X

3,501

19,00

66,52 лв.

2465

18.04.2016 г.

09.06.2016 г.

V

2

009051

Нива

Берова дупка

X

0,482

19,00

9,16 лв.

 2466

18.04.2016 г.

09.06.2016 г.

V

3

020012

Нива

Турски кър

VI

4,477

22,00

98,49 лв.

1978

08.04.2014 г.

30.06.2014 г.

VI

12 

4

022008

Нива

Братульовец

VI

1,340

22,00

29,48 лв.

2467

18.04.2016 г.

15.06.2016  г.

V

36 

5

022016

Нива

Братульовец

VI

0,431

22,00

9,48 лв.

2468

18.04.2016  г.

15.06.2016  г.

V

37 

6

029034

Нива

Крава чукла

X

0,849

19,00

16,13 лв.

2469

18.04.2016  г.

15.06.2016  г.

V

38 

7

029035

Нива

Крава чукла

X

0,926

19,00

17,59 лв.

2470

18.04.2016  г.

15.06.2016  г.

V

39 

8

029036

Нива

Крава чукла

X

0,791

19,00

15,03 лв.

2471

18.04.2016  г.

15.06.2016  г.

V

40 

9

032008

Нива

Овнарника

X

37,752

19,00

717,29 лв.

2472

18.04.2016  г.

15.06.2016  г.

V

48 

10

032011

Нива

Овнарника

X

3,493

19,00

66,37 лв.

2473

18.04.2016  г.

17.06.2016  г.

V

61 

11

032012

Нива

Овнарника

X

6,154

19,00

116,93 лв.

2474

18.04.2016  г.

17.06.2016  г.

V

62 

12

032057

Нива

Овнарника

X

1,418

19,00

26,94 лв.

2475

18.04.2016  г.

17.06.2016  г.

V

63 

13

032060

Нива

Овнарника

X

10,458

19,00

198,70 лв.

2476

18.04.2016  г.

17.06.2016  г.

V

67 

14

032075

Нива

Овнарника

X

2,081

19,00

39,54 лв.

2477

18.04.2016  г.

17.06.2016  г. 

V

65 

15

032076

Нива

Овнарника

X

2,278

19,00

43,28 лв.

 2478

18.04.2016  г.

17.06.2016  г.

V

66 

16

032077

Нива

Овнарника

X

1,098

19,00

20,86 лв.

2479

18.04.2016  г.

17.06.2016  г. 

V

67 

17

033013

Нива

Кайрака

X

2,165

19,00

41,14 лв.

 2480

18.04.2016  г.

17.06.2016  г.

V

68 

18

038005

Нива

Турски ниви

VI

1,547

22,00

34,03 лв.

1373

23.02.2011 г.

 02.03.2011 г.

I

153 

19

038016

Нива

Турски ниви

VI

1,341

22,00

29,50 лв.

1374

23.02.2011 г.

02.03.2011 г.

I

155 

20

038017

Нива

Турски ниви

VI

1,487

22,00

32,71 лв.

1375

23.02.2011 г.

02.03.2011 г.

I

156 

21

038034

Нива

Турски ниви

VI

0,210

22,00

4,62 лв.

1377

23.02.2011 г.

02.03.2011 г.

I

158 

22

038035

Нива

Турски ниви

VI

1,285

22,00

28,27 лв.

1378

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

 169

23

041027

Нива

Алвията

X

2,098

19,00

39,86 лв.

2481

18.04.2016 

17.06.2016  г.

V

69 

24

062027

Нива

Караулницата

IX

1,725

19,00

32,78 лв.

2501

25.04.2016 г.

03.06.2016 г.

IV

155 

25

063007

Нива

Селището

IX

0,507

19,00

9,63 лв.

2500

25.04.2016 г. 

03.06.2016 г.

IV

152 

26

063008

Нива

Селището

IX

1,401

19,00

26,62 лв.

2502

25.04.2016 г.

 08.06.2016 г.

IV

178 

27

063010

Нива

Селището

IX

13,398

19,00

254,56 лв.

1353

17.01.2011 г.

21.01.2011 г.

I

14 

28

063017

Нива

Селището

IX

21,694

19,00

412,19 лв.

1354

17.01.2011 г.

21.01.2011 г.

I

15 

29

064008

Нива

Кленов дол

IX

26,220

19,00

498,18 лв.

2503

25.04.2016 г.

08.06.2016 г. 

IV

177 

30

073004

Нива

Под селото

VII

0,638

22,00

14,04 лв.

2504

25.04.2016 г.

08.06.2016 г.

IV

175 

31

076005

Нива

Сив кладенец

VI

0,766

22,00

16,85 лв.

2505

25.04.2016 г.

08.06.2016 г.

IV

176 

32

089052

Нива

Къра

VI

0,315

22,00

6,93 лв.

2506

25.04.2016 г.

08.06.2016 г.

IV

177 

33

089053

Нива

Къра

VI

0,604

22,00

13,29 лв.

2011

24.04.2014 г.

30.04.2011 г.

VI

24 

34

089054

Нива

Къра

VI

0,882

22,00

19,40 лв.

2010

24.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

13 

35

089058

Нива

Къра

VII

0,378

22,00

8,32 лв.

 2507

25.04.2016 г.

08.06.2016 г.

IV

178 

36

090038

Нива

Друма

IX

3,114

19,00

59,17 лв.

2009

24.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

21 

37

092011

Нива

Генова чукара

VI

10,246

22,00

225,41 лв.

1010

28.07.2005 г.

19.12.2005 г.

XIII

 7

38

093061

Нива

Орта борум

X

3,471

19,00

65,95 лв.

2008

24.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

20 

39

098004

Нива

Селиовско дере

IX

2,997

19,00

56,94 лв.

2508

25.04.2016 г.

08.06.2016 г.

IV

 185

40

098008

Нива

Селиовско дере

IX

2,131

19,00

40,49 лв.

 2509

25.04.2016 г.

09.06.2016 г.

IV

198 

41

106004

Нива

Брънчов камик

VI

4,500

22,00

99,00 лв.

 2510

25.04.2016 г.

09.06.2016 г.

IV

199 

42

106035

Нива

Брънчов камик

X

9,727

19,00

184,81 лв.

1013

28.07.2005 г.

19.12.2005 г.

XIII

10 

43

107013

Нива

Дражман

VI

2,449

22,00

53,88 лв.

1379

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

170 

44

107021

Нива

Дражман

VI

1,501

22,00

33,02 лв.

1380

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

 171

45

107022

Нива

Дражман

VI

1,498

22,00

32,96 лв.

1381

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

172 

46

107026

Нива

Дражман

VI

1,199

22,00

26,38 лв.

1382

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

173 

47

107035

Нива

Дражман

VI

0,749

22,00

16,48 лв.

1383

23.02.2011 г.

07.02.2011 г.

I

174 

48

107052

Нива

Дражман

VI

2,416

22,00

53,15 лв.

1384

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

176 

49

107054

Нива

Дражман

VI

1,100

22,00

24,20 лв.

1385

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

177 

50

107060

Нива

Дражман

VI

1,289

22,00

28,36 лв.

1386

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

178 

51

107092

Нива

Дражман

VI

2,018

22,00

44,40 лв.

1387

23.02.2011 г.

07.03.2011  г.

I

179 

52

107093

Нива

Дражман

VI

2,838

22,00

62,44 лв.

1388

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

180 

53

107095

Нива

Дражман

VI

7,621

22,00

167,66 лв.

1389

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

181 

54

107107

Нива

Дражман

X

3,927

19,00

74,61 лв.

1390

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

182 

55

107112

Нива

Дражман

X

6,300

19,00

119,70 лв.

1391

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

183 

56

107114

Нива

Дражман

VI

1,100

22,00

24,20 лв.

1392

23.02.2011 г.

07.03.2011 г.

I

184

57

108072

Нива

Логачевец

IX

1,041

19,00

19,78 лв.

2511

25.04.2016 г.

09.06.2016 г.

IV

 200

58

114055

Нива

Мирчова ливада

VI

0,297

22,00

6,53 лв.

2005

24.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

16 

59

115018

Нива

Мирчова ливада

VI

1,282

22,00

28,20 лв.

2004

24.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

14 

60

115033

Нива

Мирчова ливада

VI

0,706

22,00

15,53 лв.

2003

24.04.2014 г.

30.04.2014 г.

VI

13 

Общо:

231,707

 

4 577,96 лв.

 

 

 

 

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

 

1.2. За землището на с. Горно Камарци:

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

  1. 1.                    

019002

Нива

Ровините

IX

1,641

19,00

31,18 лв.

1795

06.01.2014  г.

30.01.2014  г.

I

177

  1. 2.                    

021012

Нива

Ниньов дол

IX

1,484

19,00

28,20 лв.

1781

06.01.2014  г.

29.01.2014  г.

I

124

  1. 3.                    

022024

Нива

Ниньов долВръща