Решение № 179

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 11  от 30.06.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

    По  първа  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – общински съветник  по предложение № 61.00-73/09.06.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на общината, станалите разисквания, направени предложения и становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства - Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 179

 Одобрява отпускането на временен безлихвен заем от отчетна група бюджет, както следва:

1. По проект„Осигуряване на топъл обяд в Община Горна Малина”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България – в размер на  10 % от стойността на договора за БФП, или 10 443,84 лева за периода от 01.06.2016 г. до 30.09.2016 г.;

2. По проект BG05M9OP001-2.002-0269  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – Горна Малина” по процедура на директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” – в размер на 10 % от стойността на договора за БФП, или 49 999,50 лева за периода 01.06.2016 г. до 01.02.2018 г.;

3. По проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост – в размер на 10% от стойността на договора, или  1 917.70 лева за периода от 01.06.2016 г. до 14.09.2016 г.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.07.2016г.

 

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини