Решение № 167

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-59/25.04.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 41, ал. 1, т. 1, предложение първо и чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решение № 14 по протокол № 4 от 09.12.2015 г. на ОбС Горна Малина,  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 167

 1.Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на      15 564.00 лв. (петнадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева) с ДДС за УПИ ХI – общ. в кв. 54, с площ от 505 кв.м по регулационния план на село Априлово, незастроен, одобрен със заповед № О – 692/31.08.1968г., актуван с АОС № 1132/20.07.2006 г. за частна общинска собственост.

2.Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба чрез търг с явно наддаване и да сключи договор със спечелилия търга.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини