Решение № 165

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 26.00-112/1/18.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за горите,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Иванка Младенова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 165

1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот пл. № 000402 в землището на с. Горно Камарци с ЕКАТТЕ 16794, м. „Таушан тепе“, община Горна Малина;

2. С настоящото решение Общински съвет – Горна Малина утвърждава приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ;

3. Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от „Теленор България“ ЕАД изцяло за сметка на дружеството, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини