Решение № 164

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.Т-48/2/18.05.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Иванка Младенова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 164

  1. 1.         Разрешава изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ V-общ, кв. 39 по застроителния, регулационен и кадастрален план на с. Гайтанево, създаване на нов регулационен квартал 41, съставен от проектни УПИ I-1, УПИ II-2, УПИ III-3, УПИ IV-4, УПИ V-5иУПИ VI-6, както и създаване на нова улица с ширина 6 м. о.т. 183 до о.т. 2;
  2. 2.         Да се изготви проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани УПИ I-1, УПИ II-2, УПИ III-3, УПИ IV-4, УПИ V-5иУПИ VI-6, кв. 41 по плана на с. Гайтанево;
  3. 3.         Изработването и съгласуването на ПУП-ИПР и ПУП-ПЗ следва да бъде възложено от Георги Спасов Георгиев, Анна Христова Банкова, Теодора Борисова Йорданова, Бойко Методиев Атанасов, Антоанета Стоянова Златанова и Невена Иванова Савова, изцяло за тяхна сметка, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини