Решение № 162

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.С-44/1/18.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 162

 1. Да се открие принудително отчуждително производство на имот- частна собственост  за общински нужди, представляващ част от имот пл. № 13 с площ от 97.00 кв.м, попадащ в улица с о. т. 21 - о. т. 101, между квартали  9 и 49 по регулационния план на село Осойца, одобрен със  заповед № 2439/1966 г. по искане на Светослава Василева Николова, вх.№ 94. С- 44/ 04.04.2016 г., собственик  на УПИ VIII- 26, квартал 49.

2. Възлага на кмета на Община Горна Малина да извърши предвидените в ЗОС и ЗУТ отчуждителни действия по прилагане на регулационния план на с. Осойца  в частта, касаеща  улица с о. т. 21 - о. т. 101, между квартали  9 и 49.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини