Решение № 161

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.М-24/1/19.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства - Кирил Николов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 161

1. Да се открие принудително отчуждително производство на имот- частна собственост  за общински нужди, представляващ част от имот пл.№ 52 с площ от 440.00 кв. м, попадащ в улица с о. т. 19а - о. т. 20б -  о. т. 20а - о. т. 20, между квартали  42 и 43 по регулационния план на село Априлово, одобрен със  заповед № 0-692/1968 г. и  изменен със заповед № 067/2015 г.,  по жалба на Милка Манчева Райчева  вх.№ 94. М- 24/ 01.03.2016 г.

2. Възлага на кмета на Община Горна Малина да извърши предвидените в ЗОС и ЗУТ отчуждителни действия по прилагане на регулационния план на с. Априлово  в частта, касаеща  улица о. т. 19а - о. т. 20б -  о. т. 20а - о. т. 20, между квартали  42 и 43.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини