Решение № 160

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-62/25.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един не участва в гласуването – Даниел Георгиев, един отсъства - Кирил Николов, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 160

 

Актуализира се програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2016 г. в частта за с. Негушево се включват следните имоти:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

003045

1,384

Нива

Кошева падина

9

 1. 2.                   

003047

1,101

Нива

Кошева падина

9

 1. 3.                   

003054

0,748

Нива

Кошева падина

9

 1. 4.                   

003056

0,833

Нива

Кошева падина

9

 1. 5.                   

006016

1,609

Нива

Чурешка падина

9

 1. 6.                   

007028

0,822

Нива

Над селото

9

 1. 7.                   

009010

0,799

Нива

Над селото

9

 1. 8.                   

009015

1,379

Нива

Над селото

9

 1. 9.                   

009016

0,982

Нива

Над селото

9

 1. 10.               

009024

2,250

Нива

Над селото

9

 1. 11.               

009026

1,576

Нива

Над селото

9

 1. 12.               

009039

3,925

Нива

Над селото

9

 1. 13.               

009054

3,784

Нива

Над селото

9

 1. 14.               

011023

1,499

Нива

Крива падина

9

 1. 15.               

012006

1,321

Нива

Под рудината

9

 1. 16.               

012010

1,771

Нива

Под рудината

9

 1. 17.               

012011

4,721

Нива

Под рудината

9

 1. 18.               

012014

1,601

Нива

Под рудината

9

 1. 19.               

012018

0,542

Нива

Под рудината

9

 1. 20.               

012020

0,464

Нива

Под рудината

9

 1. 21.               

013001

4,354

Нива

Мрамора

9

 1. 22.               

013011

0,567

Нива

Мрамора

9

 1. 23.               

013021

1,171

Нива

Мрамора

9

 1. 24.               

013045

0,430

Нива

Мрамора

9

 1. 25.               

013051

0,371

Нива

Мрамора

9

 1. 26.               

018001

1,172

Нива

Бабката

9

 1. 27.               

018027

0,500

Нива

Бабката

9

 1. 28.               

018028

0,500

Нива

Бабката

9

 1. 29.               

018035

1,091

Нива

Бабката

9

 1. 30.               

018049

0,538

Нива

Бабката

9

 1. 31.               

019140

1,013

Нива

Бяла вода

8

 1. 32.               

020003

0,263

Нива

Над селото

9

 1. 33.               

020012

0,415

Нива

Над селото

9

 1. 34.               

020013

0,416

Нива

Над селото

9

 1. 35.               

020014

0,425

Нива

Над селото

9

 1. 36.               

020017

0,423

Нива

Над селото

9

 1. 37.               

023011

0,928

Нива

Торишния рът

9

 1. 38.               

024091

1,500

Нива

Падината

9

 1. 39.               

024100

1,367

Нива

Падината

9

 1. 40.               

024101

1,503

Нива

Падината

9

 1. 41.               

038012

0,591

Нива

Кошарите

9

 1. 42.               

039001

8,697

Нива

Кошарите

8

 1. 43.               

039009

1,143

Нива

Кошарите

8

 1. 44.               

039010

1,498

Нива

Кошарите

8

 1. 45.               

039017

1,492

Нива

Кошарите

8

 1. 46.               

040003

0,531

Нива

Кошарите

8

 1. 47.               

041004

0,575

Нива

Кошарите

8

 1. 48.               

041006

0,657

Нива

Кошарите

8

 1. 49.               

042003

0,601

Нива

Близнашка чешма

8

 1. 50.               

047021

0,598

Нива

Върбовец

3

 1. 51.               

052006

3,125

Нива

Средна могила

9

 1. 52.               

052025

2,000

Нива

Средна могила

9

 1. 53.               

053006

1,201

Нива

Мала могила

9

 1. 54.               

054001

0,230

Нива

Мала могила

9

 1. 55.               

066002

1,001

Нива

Лъките

4

 1. 56.               

066047

1,499

Нива

Лъките

4

 1. 57.               

066051

3,144

Нива

Лъките

4

 1. 58.               

073023

0,689

Нива

Зад понгьовица

4

 1. 59.               

073029

4,451

Нива

Зад понгьовица

4

 1. 60.               

092032

8,813

Нива

Пеюзица

4

 1. 61.               

105075

2,820

Нива

Лозето

8

 1. 62.               

105094

2,010

Нива

Лозето

8

 1. 63.               

105095

2,309

Нива

Лозето

8

 1. 64.               

105096

1,376

Нива

Лозето

8

 1. 65.               

106064

0,900

Нива

Лозето

8

 1. 66.               

106084

1,270

Нива

Лозето

8

 1. 67.               

106089

1,018

Нива

Лозето

8

 1. 68.               

107039

1,807

Нива

Генина круша

8

 1. 69.               

116010

4,469

Нива

Страната

8

 1. 70.               

116011

3,000

Нива

Страната

8

 1. 71.               

123007

0,630

Нива

Куштепе

4

 1. 72.               

125003

4,655

Нива

Гюлекър

4

 1. 73.               

128016

2,830

Нива

До ливадето

4

 1. 74.               

129038

1,513

Нива

Гюлекър

4

 1. 75.               

133021

0,621

Нива

Под мъртвината

6

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини