Решение № 158

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-66/25.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Решение № 157 по протокол № 10 от 26.05.2016 г. на ОбС Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един не участва в гласуването – Даниел Георгиев, един отсъства - Кирил Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 158

 1. Дава съгласие за разделяне на:

- имот № 006042 с площ от 36,007 дка, находящ се в землището на с. Долно Камарци на имоти №№ 006055 с площ от 16,827 дка, 006056 с площ от 1,006 дка и 006057 с площ от 18,174 дка, всички с начин на трайно ползване „Ливада“, V-та категория, находящи се в местността „Богаза“;

- имот № 101004 с площ от 98,635 дка, находящ се в землището на с. Стъргел на имоти №№ 101009 с площ от 8,227 дка и 101010 с площ от 90,408 дка, всички с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящи се в местността „Богаза“;

- имот № 103002 с площ от 47,625 дка, находящ се в землището на с. Стъргел разделен на имоти №№ 103011 с площ от 22,913 дка, 103012 с площ от 20,872 дка и 103013 с площ от 3,840 дка, всички с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящи се в местността „Оведена“;

- имот № 000196 с площ от 562,265 дка, находящ се в землището на с. Байлово на имоти №№ 055011 с площ от 507,808 дка и 055012 с площ от 54,458 дка, всички с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящи се в местността „Гола Могила“.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящето решение.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

  ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини