Решение № 157

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-65/25.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1, ал. 4, ал. 6, ал. 12, вр. чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един не участва в гласуването – Даниел Георгиев, един отсъства  - Кирил Николов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 157

1. Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договори за наем без провеждане на търг или конкурс за имотите от общинския поземлен фонд, посочени в протокол от 19.04.2016 г., изготвен съгласно чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от комисия от длъжностни лица при общинската администрация на основание заповед № 089/24.03.2016 г. на Кмета на Община Горна Малина, след заплащане на наемната цена, определена с Решение № 48 по протокол № 7 от 22.02.2016 г.

2. Определя минимален срок на договорите - съгласно чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – 5 стопански години.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Връща

Новини