Решение № 156

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 61.00-64/25.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един не участва в гласуването – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 156

1. Актуализира списъците на общинските пасища, мери и ливади, определени за общо и за индивидуално ползване от собственици на пасищни селскостопански животни, находящи се на територията на община Горна Малина, както следва:

 1.1. В частта за с. Априлово:

 премества от списъка за общо ползване в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

000020

7,325

Пасище, мера

Кайрака

5

 1. 2.                   

000027

4,095

Пасище, мера

Мандрата

6

 1. 3.                   

000029

7,500

Пасище, мера

Гнилата

6

 1. 4.                   

000031

128,790

Пасище, мера

Под корийчето

6

 1. 5.                   

000055

63,114

Пасище, мера

Буето

6

 1. 6.                   

000074

21,403

Пасище, мера

Брестето

4

 1. 7.                   

000105

2,169

Пасище, мера

Ушите

6

 1. 8.                   

000106

101,305

Пасище, мера

Белюков кладенец

6

 1. 9.                   

000109

11,185

Пасище, мера

Белюков кладенец

6

 1. 10.               

000110

2,962

Пасище, мера

Белюков кладенец

6

 1. 11.               

000125

6,354

Пасище, мера

Малкия кър

6

 1. 12.               

007002

13,538

Пасище, мера

Кайрака

6

 1. 13.               

007019

9,878

Пасище, мера

Кайрака

6

 - добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

054053

13,881

Пасище, мера

Манавска

5

 

1.2. В частта за с. Горно Камарци добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

006021

11,538

Пасище, мера

Среден геран

9

 1. 2.                   

058001

1,342

Пасище, мера

Дупката

8

 1. 3.                   

063026

1,871

Естествена ливада

Брънкарница

8

 1. 4.                   

063042

3,147

Естествена ливада

Брънкарница

8

 1. 5.                   

095008

14,516

Пасище, мера

Среден геран

9

 1.3. В частта за с. Негушево добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

000064

55,575

Пасище, мера

Комкалника

8

 1. 2.                   

083031

48,562

Пасище, мера

Под мъртвината

6

 1. 3.                   

132002

188,775

Пасище, мера

Мъртвината

7

 1.4. В частта за с. Осойца добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

001002

19,885

Пасище, мера

Богаза

3

 1. 2.                   

003004

7,034

Пасище, мера

Богаза

5

 1. 3.                   

018006

0,389

Естествена ливада

Краището

5

 1. 4.                   

018022

17,390

Пасище, мера

Краището

5

 1.5. В частта за с. Саранци добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

035010

0,940

Естествена ливада

Чешмето

4

 

1.6. В частта за с. Стъргел добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

41049

2,217

Естествена ливада

Сиврийца/свети илия

9

 1. 2.                   

54027

4,071

Естествена ливада

Петришки стубел

10

 1. 3.                   

24008

1,743

Естествена ливада

Герчовица

5

 1. 4.                   

27007

0,695

Естествена ливада

Герчовица

5

 1. 5.                   

54015

0,996

Естествена ливада

Петришки стубел

10

 1. 6.                   

54057

1,265

Естествена ливада

Петришки стубел

10

 1. 7.                   

60012

2,940

Естествена ливада

Гугльов дол

10

 1. 8.                   

101004

98,635

Пасище, мера

Оведена

10

 1. 9.                   

103002

47,625

Пасище, мера

Оведена

10

 1.7. В частта за с. Чеканчево добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

000059

66,461

Пасище, мера

Гюлекър

4

 1. 2.                   

000129

40,047

Пасище, мера

Слатина

4

 1. 3.                   

000146

159,630

Пасище, мера

Кайрака

10

 1. 4.                   

011001

3,172

Естествена ливада

Потока

4

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини