Решение № 154

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-70/25.05.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр. чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 154

 1. Да бъде проведен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил марка „Пежо Боксер”, с регистрационен номер СО 8645 МА – частна общинска собственост.

2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 608.00 лв. (четири хиляди шестстотин и осем лева) с ДДС. Цената е формирана въз основа на оценка, изготвена от лицензиран оценител.

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждане на търг с явно наддаване за продажба на вещта, описана в т. 1 от настоящето решение и да сключи договор със спечелилия кандидат.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини