Решение № 149

юли 29, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 10  от 26.05.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа  точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 61.00-60/13.05.2016 г. от инж. Ангел Жиланов– кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби на гражданите и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2, предложение второ и чл. 27, ал. 3 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от същия закон, чл. 76 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 149

 Приема Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Горна Малина.

  

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини