Решение № 148

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  пета точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение по молба №91.00-51/13.04.2016г. от Църковно настоятелство на църква в село Априлово и пастор Цветан Якимов, станалите разисквания, становището на комисията по социални и младежки дейности,здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2, изречение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 148

 

            Отлага за следващо заседание разглеждането на молбата за отпускане на еднократна помощ на Църковно настоятелство на църква в с. Априлово и пастор Цветан Якимов,до получаване на компетентно становище от технически лица за реално необходимите строителни материали, както и пренасочване на молбата за разглеждане от друга комисия.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини