Решение № 137

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  пета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение по молба № 61.00-54/19.04.2016г. от Цветанка Иванова – заместник кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2, изречение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 2, т. 3, чл. 5 и чл. 8, предложение второ от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общинския съвет, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват – Даниел Георгиев и Кирил Николов, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 137

 

1.Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и двадесет/ лв. на Кристиян Василев Тодоров, жител на с. Горна Малина за изявени дарби и постигнати високи резултати на национално ниво през 2015г.

2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и да бъдат отчетени по § 42-14 „Други помощи по решение на Общинския съвет” в дейност 122”Общинска администрация”.

3. Кметът на общината да издаде заповед за изплащане на сумата по т.1 от настоящото решение на Кристиян Василев Тодоров, чрез неговата майка и законен представител Снежана Василева Тодорова.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини