Решение № 136

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-49/11.04.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от МОСВ, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, 1 отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 136

 

Упълномощава кмета на община Горна Малина да подготви и подаде заявление до директора на РИОСВ – София с искане за освобождаване и превеждане на средства от отчисленията обратно в банковата бюджетна сметка на Община Горна Малина за изпълнение на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл.8, ал.1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275/06.12.2013г.  Исканата за възстановяване сума е в размер на 12 240 лв. с ДДС (дванадесет хиляди двеста и четиридесет лева), представляваща част от натрупаните от Община Горна Малина средства по реда на чл.64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – София за извършване на „Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на Община Горна Малина” и „Разработване на Общинска програма за управление на отпадъците (ОПУО) на Община Горна Малина за периода 2016 – 2020 г.“

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини