Решение № 134

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-53/18.04.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с действието на Закона за държавния бюджет на РБ за 2016г., че бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, с 5 гласа - за, против - 7, въздържали се - няма, един отсъства – Даниел Георгиев, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 134

 

Не приема направеното предложение от кмета на община Горна Малина да бъдат заплащани транспортните разходи на старши специалист АО Кметство с. Макоцево /гр.София-с.Макоцево и обратно/.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 

Х

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

 

Х

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

Х

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

Х

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 

Х

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 

Х

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

Х

 

Връща

Новини