Решение № 133

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-31/07.04.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от  Закона за общинската собственост, вр.чл. 54 от Закона за държавната собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 133

 Дава съгласие да бъде придобит безвъзмездно имот - държавна собственост, а именно: освободен войскови имот, съставляващ поземлен имот № 000069, находящ се в землището на с. Горна Малина, в местността „Ращане“, с площ от 10.00 дка, ведно с 3 сгради, всички управлявани от Министерство на отбраната.

Упълномощава кмета на Община Горна Малина да депозира чрез областния управител на Софийска област исканедо министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху горепосочения имот, както и да предприеме всякакви други необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящето решение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини