Решение № 130

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-51/18.04.2016г. от Цветанка Иванова – заместник кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост вр. чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност вр. чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 130

 1.Да бъде отдаден под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване следния земеделски имот, находящ се в землището на с. Априлово, Община Горна Малина:

1. Поземлен имот № 000088 с площ от 16.377 дка с начин на трайно ползване – нива, VІ-та категория в местността „Каракушлар”, актуван с АЧОбС № 119/14.07.2000 г., вписан в книгите за вписване от 29.03.2012 г., том ІІ, № 39 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

2.Определя срок на договора – 3 стопански години.

3.Определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7/22.02.2016 г. на ОбС както следва:

Цената е формирана по следната формула: 16.377 дка площ х 22.00 лв. за „Нива“ VI-та категория = 360.29 лв.;

На основание чл. 45, ал. 1 ЗДДС върху цената не се начислява ДДС.

4.Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини