Решение № 129

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-55/19.04.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 129

                 1. Да бъде отдаден под наем след провеждане на процедура – търг с явно наддаване за срок от 10 години, имот – публична общинска собственост, представляващ помещение „Лекарски кабинет” с площ от 16 кв.м., находящо се в масивна сграда на един етаж в УПИ I, кв.30 по регулационния план на с.Долна Малина, Софийска област, актуван с АОС № 50/08.02.1999г.

                 2. Определя начална тръжна цена в размер на 21,50лв. Цената е формирана с решение № 36 от 2011г. на ОбС Горна Малина по следната формула: 16 кв.м. х 1 лв. х 1,8 коефициент за площ х 20% ДДС.

                 3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем и да сключи договор със спечелилия кандидат.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини