Решение № 128

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 61.00-56/19.04.2016 г. от Цветанка Иванова– заместник кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, направеното предложение и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 128

 1. Упълномощава кмета на община Горна Малина да подготви и подаде заявление до Областна Дирекция „Земеделие” – София област с искане за промяна на предназначението на земеделски имоти - частна общинска собственост № 041023 с площ от 17.420 дка, VIII-ма категория и № 041003 с площ от 1.154 дка, VIII-ма категория - и двата находящи се в местността „Умен дол“ в землището на с. Горна Малина от „Естествена ливада“ в „Депо за битови отпадъци (сметище)“ за изграждане на сепариращи и компостиращи инсталации във връзка с кандидатстване по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

2. Актуализира списъците на общинските пасища, мери и ливади, определени за общо и за индивидуално ползване от собственици на пасищни селскостопански животни, находящи се на територията на община Горна Малина, като в частта за с. Горна Малина:

- премахва от списъка за общо ползване имот № 041023 с площ от 17.420 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Умен дол“;

- премахва от списъка за индивидуално ползване имот № 041003 с площ от 1.154 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Умен дол“.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини