Решение № 127

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 Препис-извлечение  от

протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – председател на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, становище на същата комисия и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а от Закона за народните читалища, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 127

            Приема внесените доклади на читалищата на територията на Община Горна Малина за осъществените от читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2015 г. и за изразходваните от бюджета средства през същата година.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини