Решение № 126

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа  точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 2, предложение четвърто и пето, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 126

             Приема декларация от Барселона, подписана от кметовете и другите избрани представители, присъстващи на първата Пан европейска среща за местната власт и новото поколение споразумения за свободна търговия, проведена на 21 и 22 април 2016г. в Барселона.

Връща

Новини