Решение № 125

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

             След направените предложения, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, ал. 2, изречение четвърто и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 125

             Създава временна комисия от общински съветници в състав:

-          Николай Стоилов;

-          Иван Ников;

-          Даниел Георгиев;

-          Иванка Младенова;

-          Анка Ненова,

която заедно с ръководството на Община Горна Малина и управителя на „ЕКО Горна Малина“ ЕООД да разработи конкретни мерки за подобряване работата на дружеството.

            Комисията да приключи своята работа до края на месец април 2016 г.

Връща

Новини