Решение № 122

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………
 
По  трета   точка  от  дневния  ред:

 След направените предложения, станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, изречение четвърто и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа за, против няма, въздържали се няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 122

 Възлага на постоянната комисия по нормативна уредба, законностпредотвратяване  и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите да разработи правила за отпускане на финансова помощ и да ги внесе за разглеждане на следващо заседание.

Връща

Новини