Решение № 115

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение по писмо № 06.00-14/1/11.03.2016г. на Областния управител на Софийска област, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, изречение четвърто и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства-Иван Ников, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 115

 Приема за информация Протокол от редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София, проведено на 25.02.2016г.

Връща

Новини