Решение № 114

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.В-14/1/21.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 15, ал. 4 и ал. 5  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, 1 отсъства-Иванка Младенова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 114

                 1. Дава съгласие да бъдат продължени сроковете на договори за отдаване под наем №№ 015/2015 г., 014/2015 г., 019/2013 г. и 068/2012 г.  за отдаване под наем на земеделски имоти - публична общинска собственост, сключени между Община Горна Малина и Владимир Стойчев с ЕГН: 5607046241, за срок до 7 (седем), респ. 5 (пет) стопански години при годишна наемна цена съгласно тарифата, приета с решение № 48 по протокол № 7/22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина.

                2. Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към горецитираните договори за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

Х

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини