Решение № 113

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-54/1/16.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост вр. чл. 18, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства-Иванка Младенова, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 113

 

                1. Дава съгласие да бъде продължен срока на договор № 06/17.03.2011 г.  за отдаване под наем на помещение с площ от 21.5 кв. м, находящо се в сградата на „Млекопункт“ в с. Стъргел, с  „Бобито“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Янтра“ № 25 с ЕИК: 203644066, с управител Екатерина Цветанова Крумова, при месечна наемна цена в размер на 34.84 лв. (тридесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки) с ДДС.
                2. Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към горецитирания договор за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини