Решение № 112

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-36/17.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост вр. чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, вр. чл. 14, ал. 4 от  Наредбата за търговете и конкурсите (обн. ДВ бр. 85/26.09.2003 г.), заповеди №№ 416/18.11.2015 г., 456/23.12.2015 г. и 24/28.01.2016 г. на кмета на община Горна Малина и решения на ОбС Горна Малина №№ 232 по протокол № 8 от 28.10.2014 г., 200 по протокол № 8 от 11.09.2015г. и 14 по протокол № 4 от 09.12.2015 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 112

          1. Намалява с 20 % (двадесет процента) одобрената с решение на Общински съвет Горна Малина № 200 по протокол № 8 от 11.09.2015г., пазарна цена на ПИ № 000146 с площ от 5 001,00 кв. м, находящ се в землището на с. Саранци, ведно с построените и разположени в него: бетонов възел със застроена площ от 800.00 кв. м, силози за цимент със застроена площ от 77.00 кв. м, склад със застроена площ от 380.00 кв. м, мачтов трафопост със застроена площ от 8.00 кв. м и помпена станция със застроена площ от 9.00 кв. м, актувани с акт за частна общинска собственост № 41/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване от 29.03.2012 г., том ІІ, № 45 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, при начална тръжна цена в размер на 72 950.60 лв. (седемдесет и две хиляди деветстотин и петдесет лева и шестдесет стотинки).

         2. След корекцията пазарната цена да бъде 58 360.48 лв. (петдесет и осем хиляди триста и шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки).

         3. Потвърждава т. 2 от свое решение № 200 по протокол № 8 от 11.09.2015г., с което е постановено горепосоченият имот да бъдат предложен за продажба чрез процедура – публичен търг с явно наддаване.

         4. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе процедурата по т. 3 при начална тръжна цена, вписана в т. 2 от настоящето решение.  

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини