Решение № 111

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 24.00-50/1/17.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, вр.§§ 35 и 36 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 111

1. Да бъде предоставен за управление част  от имот -  публична общинска собственост, а именно: две стаи, склад, санитарен възел и коридор с обща площ от 30.00 кв. м (тридесет квадратни метра), находящи се в масивна сграда на два етажа със застроена площ от 170.00 кв. м, разположена в УПИ VІ-за болница, кв. 19 по регулационния план на с. Горна Малина, на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Елин Пелин към Агенция за социално подпомагане за осъществяване на дейността й, за срок от 5 (пет) години.

2. Задължава ръководителя на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Елин Пелин към Агенция за социално подпомагане  да осъществява управлението на имота, описан в пункт І-ви от настоящето решение, от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да подпише договор с  Дирекция „Социално подпомагане” гр. Елин Пелин за безвъзмездно управление на горецитирания имот при условията на настоящето решение.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини