Решение № 108

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-37/17.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, вр. чл. 14, ал. 4 от  Наредбата за търговете и конкурсите (обн. ДВ бр. 85/26.09.2003 г.), заповеди №№ 168/19.05.2015 г, 230/01.07.2015 г. и 246/27.07.2015 г.  на кмета на община Горна Малина и решения на ОбС Горна Малина №№ 232 по протокол № 8 от 28.10.2014 г., 83 по протокол № 3 от 31.03.2015 г. и 14 по протокол № 4 от 09.12.2015 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 108

          1. Намалява с 20 % (двадесет процента) одобрената с решение на Общински съвет Горна Малина № 83 по протокол № 3 от 31.03.2015 г., пазарна цена в размер на 15 835.00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин тридесет и пет  лева) без включен ДДС за УПИ ХIХ–за обществено обслужване, кв.23 по регулационния план на с. Горно Камарци, Община Горна Малина, с площ по скица от 345.00 кв. м., ведно с построената в него масивна сграда с площ от 44.00 кв. м., с акт за частна общинска собственост № 2211/10.02.2015 г., вписан в книгите за вписване от 18.02.2015 г., том I, № 197 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

         2. След корекцията пазарната цена да бъде 12 668.00 лв. (дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и осем лева).

         3. Потвърждава т. 2 от свое решение № 83 по протокол № 3 от 31.03.2015 г., с което е постановено горепосоченият имот да бъдат предложен за продажба чрез процедура – публичен търг с явно наддаване.

         4. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе процедурата по т. 3 при начална тръжна цена, вписана в т. 2 от настоящето решение. 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини