Решение № 100

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-46/18.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства - Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 100

 1. Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2016 г. в частта за с. Байлово се включват следните имоти:

 

Имот №

Площ, дка

НТП

Местност

Категория

 1. 1.                   

009049

3,501

Нива

Берова дупка

10

 1. 2.                   

009051

0,482

Нива

Берова дупка

10

 1. 3.                   

020012

4,477

Нива

Турски кър

6

 1. 4.                   

022008

1,34

Нива

Братульовец

6

 1. 5.                   

022016

0,431

Нива

Братульовец

6

 1. 6.                   

029034

0,849

Нива

Крава чукла

10

 1. 7.                   

029035

0,926

Нива

Крава чукла

10

 1. 8.                   

029036

0,791

Нива

Крава чукла

10

 1. 9.                   

032008

37,752

Нива

Овнарника

10

 1. 10.               

032011

3,493

Нива

Овнарника

10

 1. 11.               

032012

6,154

Нива

Овнарника

10

 1. 12.               

032057

1,418

Нива

Овнарника

10

 1. 13.               

032060

10,458

Нива

Овнарника

10

 1. 14.               

032075

2,081

Нива

Овнарника

10

 1. 15.               

032076

2,278

Нива

Овнарника

10

 1. 16.               

032077

1,098

Нива

Овнарника

10

 1. 17.               

033013

2,165

Нива

Кайрака

10

 1. 18.               

035020

1,789

Нива

Братульовец

6

 1. 19.               

041027

2,098

Нива

Алвията

10

 1. 20.               

042013

3,597

Нива

Под гола могила

10

 1. 21.               

044011

2,907

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 22.               

044013

2,213

Нива

Под гола могила

10

 1. 23.               

045008

3,279

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 24.               

045009

2,5

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 25.               

045013

7,148

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 26.               

045017

0,666

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 27.               

045018

0,676

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 28.               

045020

2,653

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 29.               

045022

1,925

Нива

Спаиска ливада

7

 1. 30.               

045032

13,473

Нива

Спаиска ливада

10

 1. 31.               

049014

0,4

Нива

Среда рътлина

7

 1. 32.               

050013

1,701

Нива

Под гола могила

7

 1. 33.               

062018

2,6

Нива

Караулницата

9

 1. 34.               

062027

1,725

Нива

Караулницата

9

 1. 35.               

063007

0,507

Нива

Селището

9

 1. 36.               

063008

1,401

Нива

Селището

9

 1. 37.               

063015

9,657

Нива

Селището

9

 1. 38.               

064008

26,22

Нива

Кленов дол

9

 1. 39.               

072032

1,432

Нива

Отвадния кър

7

 1. 40.               

073004

0,638

Нива

Под селото

7

 1. 41.               

076005

0,766

Нива

Сив кладенец

6

 1. 42.               

089052

0,315

Нива

Къра

6

 1. 43.               

089053

0,604

Нива

Къра

6

 1. 44.               

089054

0,882

Нива

Къра

6

 1. 45.               

089058

0,378

Нива

Къра

7

 1. 46.               

090038

3,114

Нива

Друма

9

 1. 47.               

093061

3,471

Нива

Орта борум

10

 1. 48.               

098004

2,997

Нива

Селиовско дере

9

 1. 49.               

098008

2,131

Нива

Селиовско дере

9

 1. 50.               

106004

4,5

Нива

Брънчов камик

6

 1. 51.               

108072

1,041

Нива

Логачевец

9

 1. 52.               

114055

0,297

Нива

Мирчова ливада

6

 1. 53.               

115018

1,282

Нива

Мирчова ливада

6

 1. 54.               

115033

0,706

Нива

Мирчова ливада

6

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини