Решение № 99

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-н Даниел Георгиев – общински съветник по предложение № 26.00-106/15//18.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 58, ал. 2, т. 3 и чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, чл. 91 от Правилника за прилагане на закона за концесиите, Решение № 140 от 02.07.2015г. на Общинския съвет, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 99

 1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга, открита с решение № 140 от 02.07.2015г. на Общински съвет Горна Малина за имот публична общинска собственост: язовир “Белопопци", с. Белопопци, община Горна Малина, тъй като не са подадени оферти.

2. Решението не подлежи на съобщаване и на обжалване, тъй като няма заинтересован участник в процедурата.

            3. Открива нова процедура при същите условия като предходната.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, чл. 10, чл. 11, чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите Общинския съвет Горна Малина реши:

1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:

1.1. Предмет и обект на концесията:

Предмет на концесията е услуга - управление, поддържане и експлоатация на Язовир “Белопопци“ с площ от 55, 419 дка, представляващ имот № 000372 по плана на земеразделяне на с. Белопопци, общ. Горна Малина, обл. София, ЕКАТТЕ 03705, както и водосъбирателно съоръжение – преливник с площ от 0, 973 дка и язовирна стена, построени в поземлен имот № 000392 по плана на земеразделяне на с. Белопопци, общ. Горна Малина, обл. София, ЕКАТТЕ 03705.”

1.2 Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията:

1.2.1.   Развъждане на зарибителен материал, риба и други аквакултури.

1.2.2.   Спортен риболов.

1.2.4.   Напояване.

1.2.5.  Отдих и развлечения.

1.3.   Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности: Водостопанско съоръжение /язовирна стена, преливник и изпускател/ Язовирната стени е гравитационна, насипна, земна и преливник.

1.4. Максимален срок на концесията: 30 години.

1.5.  Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.

1.6. Условия за осъществяване на концесията:

1.6.1.   Обектът   -   предмет   на   концесията   да   се   използва,   без   да   се   променя предназначението му.

1.6.2. Да не се извършва и да не се допуска незаконно строителство на територията на концесията.

1.6.3.  Концесионерът  да  съгласува  предварително   с  концедента  извършването  на подобрения на концесионната територия, както и с компетентните за това органи.

1.6.4.  Концесионерът   да   осигурява   опазването   на   обществения   ред,   здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на концесионния обект.

1.6.5.  Концесионерът да не прехвърля правата и задълженията по концесионния договор на трети лица и да не обременява с тежести обекта на концесията.

1.6.6.  Концесионерът да осигурява достъп на концедента и оторизираните държавни органи при проверка на обекта, както и да им предоставя съответните документи и информация.

1.6.7.  След  изтичане  срока  на  концесията  обекта  предмет  на  концесията  да  се предостави обратно на концедента в състояние годно за експлоатация.

1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:

1.7.1. Основни права на концедента:

1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете и условията, залегнали в концесионния договор.

1.7.1.2. Да придобие след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване,   правото   на   собственост   върху   подобренията   в   обекта,    инженерната инфраструктура, техническата и друга документация и информация изготвена във връзка с концесията.

1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за целта има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.

1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионера не изпълнява предвидените в него задължения, както и условията на предоставената концесия.

1.7.1.5. Да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от концесионера.

1.7.1.6. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.

1.7.2. Основни задължения на концедента:

1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.

1.7.2.2. Да съгласува  своевременно  представените  от концесионера  инвестиционни програми и работни проекти.

1.7.2.3.   Да издава  на концесионера необходимите разрешения  за извършване  на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните документи и в определените срокове.

1.7.3.   Основни права на концесионера:

1.7.3.1. Да експлоатира концесионния обект съобразно предназначението му и условията на концесионния договор.

1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него концесионна дейност.

1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна инфраструктура и да предприеме действия по поддръжка и обновяването и.

1.7.3.4. Да уведомява своевременно концедента в случаите, когато трети лица нарушават правата му по концесионния договор.

1.7.3.5. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни.

1.7.4. Основни задължения на концесионера:

1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.

1.7.4.2. В първите две години от срока на концесията да изпълни инвестиционния проект относно привеждането на язовира в състояние за експлоатация.

1.7.4.3. При извършване на видовете дейности да съгласува с концедента същите, съгласно нормативните документи.

1.7.4.4. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва обекта предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести /ипотеки, залози и др./.

1.7.4.5. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни органи.

1.7.4.6.  Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и упълномощените представители на концедента и да им представят документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор.

1.7.4.7. Да спазва стриктно изискванията свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

1.7.4.10.  Да заплаща всички дължими  концесионни плащания  на концедента при договорените условия и срокове в договора.

1.7.4.11.  Да извършва за  своя   сметка  всички  разходи  свързани   с  управлението, поддържането и експлоатацията на обекта

1.7.4.12.  Да предостави обекта с всички подобрения обратно на концедента след изтичане срока на договора и/или прекратяването му в състояние годно за експлоатация.

1.7.4.13.   Предложените в офертата параметри за инвестиции, работни места и др. предложения на концесионера се включват в концесионния договор като задължение на концесионера.

1.8.  Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията от подизпълнители: Концесионерът свободно възлага дейности по инвестиционната си програма на подизпълнители и носи пълна отговорност за действията им пред концедента.

1.9.   Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:

1.9.1.    Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.

1.9.2.    Концесионерът   може   да   ползва  подизпълнители  за  дейности,   свързани   с експлоатацията и поддържането на обекта, които не може да извърша сам и с които не се нарушават правата на концедента и условията на договора на концесия.

1.10.    Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения:

1.10.1.  Гаранцията за изпълнение на задълженията по концесионния договор се определя в размер на 2065 лв.

1.10.2.  Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в проекта на договора.

1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:

1.11.1.  Минимално годишно концесионно плащане в размер на 12 000 лв./без ДДС/, което се превежда по банкова сметка на концедента посочена в договора, еднократно до 31.01. на текущата година.

1.11.2.  Гратисен период, през който концесионерът се освобождават от извършване на концесионно плащане, с изключение на еднократното е 1 година.

1.12. Изисквания  свързани  с  националната  сигурност  и  отбрана  на  страната, опазване на околната следа, на човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на  обществения  ред:  Няма специални изисквания  свързани  с националната сигурност. Изискванията по опазване на околната среда, на човешкото здраве, на защитените със закон територии, зони и обекти, както и на обществения ред са задължителни за концесионера съобразно действащите нормативни документи.

1.13.  Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.

1.14.   Други изисквания, свързани с характера на концесията:

1.14.1. Всички извършени подобрения в обекта на концесията се извършват от и за сметка на концесионерът и преминават безвъзмездно в собственост на концедента след изтичане срока на договора или прекратяването на договора за концесия, за което концедента не дължи обезщетение.

1.14.2. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

1.14.3. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.

1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.

1.16.  Комисията извършва подбор на участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия, по следните критерии:

За удостоверяване на съответствието с критерия „Икономическо и финансово състояние”:

            За удостоверяване на съответствието с критерия „Технически възможности и/или професионална квалификация”:

            Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в процедурата, а останалите се отстраняват.

            За формиране на комплексната оценка на офертите са избрани следните критерии със съответния коефициент за относителна тежест:

  1. “Размер на годишното концесионното възнаграждение - минимум 12 000 лева без включен ДДС” /К1/ - с максимален брой точки – 40 и тежест на критерия – 40 %.
  2. “Размер (в лева без включен ДДС) на инвестиции в обектите на концесията” /К2/ - с максимален брой точки – 30 и тежест на критерия – 30 %.
  3. “Срок за изпълнение на инвестициите (в месеци), считано от датата на подписване на договора за концесия” /К3/ - с максимален брой точки – 10 и тежест на критерия – 10 %.
  4. “Брой работни места, които ще се разкрият във връзка с изпълнение на дейностите по концесията” /К4/ - с максимален брой точки – 20 и тежест на критерия – 20 %

            Общия брой точки, който ще получи всеки кандидат се определят по следната формула:

К = К1 + К2 + К3 + К4

Критериите за подбор на участниците се определят в съответствие със спецификата на обекта на концесията и на извършваните с него стопански дейности и се посочват в обявлението.

Доказването на съответствието с критериите е възможно да бъде извършено чрез възможностите на трети лица, като в тези случаи участникът представя доказателства, че ще има на разположение възможностите на третото лице.

Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в процедурата, а останалите се отстраняват.

1.17.  Гаранцията за участие в процедурата в размер на 400 лв. се внася в брой в касата на общината или по банкова сметка на Община Горна Малина, посочена в документацията, или се представя под формата на банкова гаранция, в срок до 36 - тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на "Държавен вестник".

1.18. Паричната или банковата гаранция за изпълнение на договора е в размер на 10 000 лв.

1.19.  Документацията за участие се закупува от Община Горна Малина, пл. „Родолюбие" № 1. Цената на документацията е 50 лв. без ДДС и се заплаща на касата на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване на документацията до 25-тия ден от обнародването на обявлението в електронната страница на "ДВ".

1.20.  Срок за приемане на документите за участие в процедурата: До 16,00 часа на 36-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на "ДВ" в Центъра за административно обслужване на Община Горна Малина.

1.21. Процедурата ще се проведе на 39-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на "ДВ" от 10,00 часа в Община Горна Малина.

2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини