Решение № 98

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 94.К-47/1/18.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 98

 

                 1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на улица по границата на УПИ II-165, кв. 29с о.т. 131 и о.т. 132; отпадане на улица от о.т. 138 до о.т. 131, гранична с УПИ II-165 и УПИ I-167;създаване на нова улица с о.т. 190 до о.т. 194; изменение на границата на УПИ II-165, кв. 29; създаване на УПИ XIII-за озеленяване и паркинг, кв. 29; създаване на УПИ XIV-за озеленяване и УПИ XII-168, кв. 22 в землището на с. Байлово, община Горна Малина;

                 2. Да се изготви проект на подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ II-165 и новосъздаден УПИ XII-168;

                 3. Изработването и съгласуването на ПУП-ИПРЗ следва да бъде възложено от ЕТ „Катя Бакиева“ изцяло за нейна сметка, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини