Решение № 97

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След станалите разисквания по предложение № 26.00-35/1/18.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 97

 

                 1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ № 000135, ПИ № 000157, ПИ № 000138, ПИ № 000140, ПИ № 000132, ПИ № 000193, ПИ № 000141, ПИ № 000142, ПИ № 000193, ПИ № 000191, ПИ № 000190, ПИ № 000162, ПИ № 000177, ПИ № 000149 и прилежащата им инфраструктура в землището на с. Стъргел, община Горна Малина.

                 2. Изработването и съгласуването на ПУП-ПРЗ следва да бъде възложено от „Ангус Месно Говедовъдство България“ ООД и „Кехлибарен грозд“ ООД, изцяло за сметка на дружествата, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и съгласувателни процедури.

                 3. С настоящото решение Общински съвет Горна Малина утвърждава приложеното задание по реда на чл.125 от ЗУТ.

                 4. Настоящото решение влиза в сила след закупуването на земята в съответствие с изискванията на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини