Решение № 96

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора точка  от  дневния  ред:

 След станалите разисквания по № 91.00-33/1/18.03.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, направеното предложение и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 8, ал. 9, т. 2 и ал. 10, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 96

 

            1. Актуализира програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г. като в списъка на имоти – общинска собственост, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2016г. включва собствения на община Горна Малина имоти, част от имот – публична общинска собственост, съставляващ двуетажна масивна сграда с площ от 140.00 кв. м, находяща се в УПИ V – кметство, поща и компл. админ. обслужване, кв. 16 по регулационния план на с. Макоцево- съгласно акт за публична общинска собственост №395/04.04.2001 г., вписан в книгите за вписване от 19.06.2008г., томVII, №73 при Агенция по вписвания – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, а именно: 

            - Зала със застроена площ от 30.00 кв.м, намираща се на етаж 1, в която се помещава в момента библиотечния фонд на читалището;

          - Зала със застроена площ от 30.00 кв.м, намираща се на етаж 2 в кметството на село Макоцево (до канцеларията на кмета), за репетиции на танцовия състав "Опорска река" и за други културни и спортни дейности на читалището;

Както и:

         - Масивна сграда със застроена площ от 45.00 кв.м – склад, находящ се в двора на кметството (бивш банцик), в която след ремонт да се подреди етнографска сбирка, находяща се в УПИ V – кметство, поща и компл. админ. обслужване, кв. 16 по регулационния план на с. Макоцево – съгласно акт за публична общинска собственост №395/04.04.2001 г., вписан в книгите за вписване от 19.06.2008г., томVII, №73 при Агенция по вписвания – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини