Решение № 95

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа  точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 94.А-41/18.03.2016г. от Анка Кръстанова Ненова - общински съветник, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и  на основание чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се – 1, 1 – не гласува – Емил Найденов, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 95

 

Определя възнаграждение на председателя на Общински съвет Горна Малина в размер на 1 521.00 лв. (хиляда петстотин двадесет и един лева) /90% от 1690лв./.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

не гласува

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини