Решение №92

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  пета   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-20/13.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 92

 

1. Актуализира списъците на общинските пасища, мери и ливади, определени за общо и за индивидуално ползване от собственици на пасищни селскостопански животни, находящи се на територията на община Горна Малина, както следва:

 

1.1. В частта за с. Априлово:

 - премества от списъка за индивидуално ползване в списъка за общо ползване имот № 000152 с площ от 23.735 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Герена“;

-   премества от списъка за общо ползване в списъка за индивидуално ползване имот № 000153 с площ от 14.116 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Герена“.

 

 1.2. В частта за с. Белопопци:

-   добавя в списъка за индивидуално ползване имот № 064051 с площ от 2.951 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Под корията“;

 

- премества от списъка за общо ползване в списъка за индивидуално ползване:

 

1. Имот№ 000078 с площ от 100.455 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория;

2. Имот№ 000079 с площ от 40.371 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория;

3. Имот№ 000085 с площ от 12.731 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория;

4. Имот№ 000097 с площ от 27.214 дка с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“ IX-та категория.

 

1.3. В частта за с. Долно Камарци добавя в списъка за индивидуално ползване:

1. Имот № 006020 с площ от 9.368 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ V-та категория, находящ се в местността “Богаза“;

 

 

 

 

 

2. Имот № 006042 с площ от 36.007 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ V-та категория, находящ се в местността “Богаза“;

 

 

 

 

 

3. Имот № 007060 с площ от 15.554 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ V-та категория, находящ се в местността “Богаза“;

 

 

 

 

 

                               

4. Имот № 007015 с площ от 4.878 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ V-та категория, находящ се в местността “Богаза“;

5. Имот № 007038 с площ от 117.341 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ V-та категория, находящ се в местността “Богаза“.

 

1.4. В частта за с. Осойца:

- премества от списъка за индивидуално ползване в списъка за общо ползване:

 

1. Имот № 002008 с площ от 19.861 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IХ-та категория, находящ се в местността „Богаза“;

2. Имот № 002015 с площ от 18.774 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория, находящ се в местността „Богаза“;

3. Имот № 022002 с площ от 17.100 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VII-ма категория, находящ се в местността „Куртарла“;

4. Имот № 040010 с площ от 16.198 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Рудината“;

5. Имот № 000122 с площ от 14.242 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ V-та категория, находящ се в местността „До селото“;

6. Имот № 000110 с площ от 10.236 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VII-ма категория, находящ се в местността „До селото“;

7. Имот № 000117 с площ от 9.130 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VI-та категория, находящ се в местността „До селото“;

8. Имот № 000116 с площ от 7.743 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ V-та категория, находящ се в местността „До селото“;

9. Имот № 000114 с площ от 6.692 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VII-ма категория, находящ се в местността „До селото“;

10. Имот № 036006 с площ от 5.679 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ V-та категория, находящ се в местността „Осоето-Чешмата“.

 

- премества от списъка за общо ползване в списъка за индивидуално ползване:

 

1. Имот № 021009 с площ от 10.323 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Краището“;

2. Имот № 041024 с площ от 31.878 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория, находящ се в местността „Рудината“;

3. Имот № 013044 с площ от 47.791 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ X-та категория, находящ се в местността „Малък мишак“;

 

1.5. В частта за с. Саранци:

-   добавя в списъка за индивидуално ползване:

 

1. Имот № 024012 с площ от 1.650 дка с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Потока“;

2. Имот № 028030 с площ от 1.695 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Костевица“;

3. Имот № 022010 с площ от 2.640 дка с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Дългите делове“;

4. Имот № 009024 с площ от 19.702 дка с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Гарван“;

5. Имот № 051005 с площ от 19.171 дка с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“ IV-та категория, находящ се в местността „Голяма краставица“.

 

- премества от списъка за индивидуално ползване в списъка за общо ползване:

 

1. Имот № 000064 с площ от 4.319 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Под линията“;

2. Имот № 004001 с площ от 7.205 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Герена“.

 

-   добавя в списъка за общо ползване:

 

1. Имот № 029001 с площ от 12.488 дка с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“ IV-та категория, находящ се в местността „Върха“.

 

- премества от списъка за общо ползване в списъка за индивидуално ползване:

 

1. Имот № 025009 с площ от 1.096 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Потока“.

2. Имот № 004017 с площ от 1.262 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Герена“;

3. Имот № 005014 с площ от 1.283 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Пръдльовец“;

4. Имот № 024003 с площ от 1.302 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Потока“;

5. Имот № 021003 с площ от 1.523 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Гробищата“;

6. Имот № 035005 с площ от 1.594 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Чешмето“;

7. Имот № 028021 с площ от 1.683 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Костевица“;

8. Имот № 028030 с площ от 1.695 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Костевица“;

9. Имот № 005006 с площ от 1.699 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Пръдльовец“;

10. Имот № 022012 с площ от 1.800 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Дългите делове“;

11. Имот № 001001 с площ от 1.883 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Гаджовица“.

12. Имот № 010009 с площ от 2.027 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Гарван“;

13. Имот № 029009 с площ от 2.262 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Върха“;

14. Имот № 028015 с площ от 2.544 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Костевица“;

15. Имот № 006022 с площ от 2.700 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Под село“;

16. Имот № 031004 с площ от 3.005 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Сазлъка“;

17. Имот № 028014 с площ от 3.108 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Костевица“;

18. Имот № 028013 с площ от 3.142 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Костевица“;

19. Имот № 025007 с площ от 3.254 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Потока“;

20. Имот № 028012 с площ от 3.431 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Костевица“;

21. Имот № 025003 с площ от 3.528 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Потока“;

22. Имот № 032011 с площ от 3.608 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Пръдльовец“;

23. Имот № 034007 с площ от 3.697 дка с начин на трайно ползване „Естествена ливада“ IV-та категория, находящ се в местността „Чешмето“.

 

1.6. В частта за с. Чеканчево добавя в списъка за индивидуално ползване имоти:

1. Имот № 000060 с площ от 35.947 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“;

2. Имот № 000102 с площ от 43.935 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Темия“;

3. Имот № 000103 с площ от 113.737 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“;

4. Имот № 000104 с площ от 101.228 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“;

5. Имот № 000106 с площ от 207.914 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“;

6. Имот № 000107 с площ от 18.396 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“;

7. Имот № 000108 с площ от 8.131 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ X-та категория, находящ се в местността „Кайрака“;

8. 159.630 дка от имот № 000109, целият с площ от 209.284 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ Х-та категория, находящ се в местността „Кайрака“, проектен № 000146;

9. Имот № 000110 с площ от 123.570 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ Х-та категория, находящ се в местността „Малкия Кайрак“;

10. Имот № 000113 с площ от 84.172 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“;

11. Имот № 000119 с обща площ от 486.968 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория – 24.348 дка и VIII-ма категория – 462.620 дка, находящ се в местността „Гюлекър“;

12. Имот № 000125 с площ от 64.658 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини