Решение №91

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  пета   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61-00-19/13.01.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на общината, становището на постоянната комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  и т. 12, ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 91

 

1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. като описаните по-долу имоти се преместват от Приложение № 6 – Описание за/на  имоти общинска собственост – земеделска земя, които Община Горна Малина има намерение да предложи за продажба през 2016 г. (чл.8, ал.9, т. 2 от ЗОС §40-40 от ЕБК) в Приложение № 4 към нея: имоти, общинска собственост – земеделска земя, които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем тази година както следва:

1. В частта за с. Априлово се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

000088

16,377 дка

№ 119/14.07.2000 г.

2.

049085

1,602 дка

№ 133/17.04.2000 г.

3.

049087

0,790 дка

№ 134/14.07.2000 г.

 

2. В частта за с. Байлово се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

092011

10,246 дка

№ 1010/28.07.2005 г.

2.

062015

30,816 дка

№ 1352/17.01.2011 г.

3.

062040

60,000 дка

№ 141/08.08.2000 г.

4.

062039

30,789 дка

№ 140/08.08.2000 г.

5.

100001

30,928 дка

№ 153/08.08.2000 г.

6.

063016

42,057 дка

№ 1590/30.11.2012 г.

7.

063017

21,694 дка

№ 1354/17.01.2011 г.

8.

063010

13,399 дка

№ 1353/17.01.2011 г.

 

3. В частта за с. Белопопци се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

044016

4,291 дка

№ 1587/30.11.2012 г.

2.

074013

1,307 дка

№ 211/11.08.2000 г.

3.

057017

2,995 дка

№ 1589/30.11.2012 г.

 

4. В частта за с. Гайтанево се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

041027

1,518 дка

№ 1774/06.01.2014 г.

2.

041008

3,295 дка

№ 1773/06.01.2014 г.

3.

078012

0,283 дка

№ 2291/31.07.2015 г.

 

5. В частта за с. Долно Камарци се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

061003

3,225 дка

№ 1526/18.05.2012 г.

2.

061007

2,009 дка

№ 1525/18.05.2012 г.

3.

069003

1,389 дка

№ 1532/18.05.2012 г.

4.

070002

2,652 дка

№ 1527/18.05.2012 г.

5.

071019

1,560 дка

№ 1521/18.05.2012 г.

6.

071024

0,699 дка

№ 1531/18.05.2012 г.

7.

071016

1,350 дка

№ 1530/18.05.2012 г.

8.

071028

1,284 дка

№ 1529/18.05.2012 г.

9.

071029

1,388 дка

№ 1517/18.05.2012 г.

10.

071033

1,290 дка

№ 1519/18.05.2012 г.

11.

071036

40,291 дка

№ 1520/18.05.2012 г.

12.

072002

1,098 дка

№ 1528/18.05.2012 г.

13.

084022

2,411 дка

№ 1518/18.05.2012 г.

14.

000046

2,319 дка

№ 1522/18.05.2012 г.

15.

000353

2,290 дка

№ 1516/18.05.2012 г.

16.

000368

7,393 дка

№ 1524/18.05.2012 г.

17.

000370

11,564 дка

№ 1523/18.05.2012 г.

18.

051020

1,518 дка

№ 1584/30.11.2012 г.

 

6. В частта за с. Макоцево се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

039039

1,320 дка

№ 1745/13.09.2013 г.

2.

031017

8,364 дка

№ 1771/06.01.2014 г.

3.

032017

1,468 дка

№ 1772/06.01.2014 г.

4.

032042

0,821 дка

№ 1770/06.01.2014 г.

5.

005005

0,648 дка

№ 2297/05.10.2015 г.

6.

005017

1,354 дка

№ 2298/05.10.2015 г.

 

 

7. В частта за с. Негушево се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

023026

0,248 дка

№ 2289/31.07.2015 г.

 

 

8. В частта за с. Осойца се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

008004

19,467 дка

№ 1355/17.01.2011 г.

 

9. В частта за с. Стъргел се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

 1. 1.       

000102

4,203 дка

№ 2247/25.06.2015 г.

 1. 2.       

000144

4,063 дка

№ 2248/25.06.2015 г.

 1. 3.       

000145

2,548 дка

№ 2249/25.06.2015 г.

 1. 4.       

002039

0,826 дка

№ 2250/25.06.2015 г.

 1. 5.       

010001

1,629 дка

№ 2251/25.06.2015 г.

 1. 6.       

010004

1,019 дка

№ 2252/25.06.2015 г.

 1. 7.       

010016

0,102 дка

№ 2253/25.06.2015 г.

 1. 8.       

012004

0,622 дка

№ 2255/25.06.2015 г.

 1. 9.       

013002

1,837 дка

№ 2256/25.06.2015 г.

 1. 10.   

013003

1,799 дка

№ 2257/25.06.2015 г.

 1. 11.   

013010

2,604 дка

№ 2258/25.06.2015 г.

 1. 12.   

013015

4,152 дка

№ 2259/25.06.2015 г.

 1. 13.   

013024

0,470 дка

№ 2260/25.06.2015 г.

 1. 14.   

013026

1,260 дка

№ 2261/25.06.2015 г.

 1. 15.   

014001

3,228 дка

№ 2262/25.06.2015 г.

 1. 16.   

014002

7,450 дка

№ 2263/25.06.2015 г.

 1. 17.   

014014

2,741 дка

№ 2264/25.06.2015 г.

 1. 18.   

014028

1,431 дка

№ 2265/25.06.2015 г.

 1. 19.   

014035

0,798 дка

№ 2266/25.06.2015 г.

 1. 20.   

014036

1,245 дка

№ 2267/25.06.2015 г.

 1. 21.   

014039

3,722 дка

№ 2268/25.06.2015 г.

 1. 22.   

014054

13,969 дка

№ 2269/25.06.2015 г.

 1. 23.   

014058

0,037 дка

№ 2270/25.06.2015 г.

 1. 24.   

016006

0,262 дка

№ 2271/25.06.2015 г.

 1. 25.   

016008

1,159 дка

№ 2272/25.06.2015 г.

 1. 26.   

018016

0,229 дка

№ 2276/25.06.2015 г.

 1. 27.   

018017

2,787 дка

№ 2277/25.06.2015 г.

 1. 28.   

019003

3,992 дка

№ 2278/25.06.2015 г.

 1. 29.   

020004

0,697 дка

№ 2279/25.06.2015 г.

 1. 30.   

020010

1,851 дка

№ 2280/25.06.2015 г.

 1. 31.   

020015

1,035 дка

№ 2281/25.06.2015 г.

 1. 32.   

028012

1,472 дка

№ 2282/25.06.2015 г.

 1. 33.   

032001

1,661 дка

№ 2283/25.06.2015 г.

 1. 34.   

010017

4,977 дка

№ 2254/25.06.2015 г.

 1. 35.   

018004

7,072 дка

№ 2273/25.06.2015 г.

 1. 36.   

018009

3,828 дка

№ 2274/25.06.2015 г.

 1. 37.   

018013

3,071 дка

№ 2275/25.06.2015 г.

 1. 38.   

021006

2,226 дка

№ 2237/29.04.2015 г.

 1. 39.   

024003

5,602 дка

№ 2288/31.07.2015 г.

 1. 40.   

024011

1,076 дка

№ 2238/07.05.2015 г.

 1. 41.   

024015

2,036 дка

№ 2239/07.05.2015 г.

 1. 42.   

024017

1,264 дка

№ 2287/31.07.2015 г.

 1. 43.   

024023

1,717 дка

№ 2240/07.05.2015 г.

 1. 44.   

024029

1,257 дка

№ 2241/07.05.2015 г.

 1. 45.   

024032

0,605 дка

№ 2242/07.05.2015 г.

 1. 46.   

024035

3,108 дка

№ 2243/07.05.2015 г.

 1. 47.   

025001

0,563 дка

№ 2224/29.04.2015 г.

 1. 48.   

025004

0,641 дка

№ 2225/29.04.2015 г.

 1. 49.   

025012

0,299 дка

№ 2226/29.04.2015 г.

 1. 50.   

025013

2,364 дка

№ 2227/29.04.2015 г.

 1. 51.   

027001

14,110 дка

№ 2228/29.04.2015 г.

 1. 52.   

027002

2,013 дка

№ 2229/29.04.2015 г.

 1. 53.   

027003

1,090 дка

№ 2230/29.04.2015 г.

 1. 54.   

027004

1,103 дка

№ 2231/29.04.2015 г.

 1. 55.   

027005

1,650 дка

№ 2232/29.04.2015 г.

 1. 56.   

027006

0,611 дка

№ 2233/29.04.2015 г.

 1. 57.   

027007

0,695 дка

№ 2234/29.04.2015 г.

 1. 58.   

027030

0,537 дка

№ 2235/29.04.2015 г.

 1. 59.   

027034

0,396 дка

№ 2236/29.04.2015 г.

 1. 60.   

000098

2,035 дка

№ 2178/24.06.2014 г.

 1. 61.   

010020 проектен

0,489 дка

№ 2179/24.06.2014 г.

 1. 62.   

008082

проектен

1,400 дка

№ 2144/13.06.2014 г.

 1. 63.   

008083

проектен

7,291 дка

№ 2144/13.06.2014 г.

 1. 64.   

012017

1,503 дка

№ 2133/13.06.2014 г.

 1. 65.   

012018

4,727 дка

№ 2134/13.06.2014 г.

 1. 66.   

014047

7,252 дка

№ 2129/13.06.2014 г.

 1. 67.   

014048

1,707 дка

№ 2130/13.06.2014 г.

 1. 68.   

014059

2,880 дка

№ 2103/13.06.2014 г.

 1. 69.   

028001

5,858 дка

№ 2285/31.07.2015 г.

 

10. В частта за с. Чеканчево се включват:

№ на имот

Площ, дка

АОС №/дата

1.

014006

0,303 дка

№ 4249/17.04.2000 г.

2.

005009

5,439 дка

№ 2290/31.07.2015 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини