Решение №90

фев 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 22.02.2016г.
на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

По  пета   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 04.00-10/1//17.02.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становището на постоянната комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 25, ал. 3, т. 5, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се – 1 – Ивайло Илиев, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 90

 

1. Удължава с една година срока на предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти – публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Горно Камарци и с. Стъргел с начин на трайно ползване от „Пасище, мера“ в „Горска територия“, описани в т. 1 от решение № 78 по протокол № 3 от 31.03.2015 г. ОбС Горна Малина до 31.03.2016 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини